شنبه ٠٢ شهريور ١٣٩٨
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3045
 بازدید امروز : 116
 کل بازدید : 3601720
 بازدیدکنندگان آنلاين : 12
 زمان بازدید : 0/3906
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي

دستورالعمل سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي

مشمول ماده 5 قانون مديريت پسماندها

به استناد ماده 5 قانون مديريت پسماندها و قانون كار جهت حفظ، تأمين و ارتقاء سطح سلامت شاغليني كه در عمليات مختلف

جمع آوري دستي و ماشيني، حمل و نقل، جابجايي، بازيافت، پردازش، انبار و دفع پسماندهاي عادي، پزشكي (بيمارستاني)،

ويژه، كشاورزي و صنعتي مشغول بكار هستند دستورالعمل اجرايي سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي مشمول ماده 5

قانون مديريت پسماندها به شرح زير تدوين ميشود:

مبحث اول:كليات

ماده 1: عبارات و اصطلاحاتي كه در اين دستورالعمل بكار رفته است داراي تعاريف زير ميباشد:

-1 عوامل اجرايي پسماندها : به كليه شاغليني اطلاق مي گردد كه در مراحل جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل،

بازيافت، پردازش و دفع پسماندها اعم از پسماندهاي عادي، پزشكي (بيمارستاني)، ويژه، كشاورزي و صنعتي ونيز مرحله توليد

پسماندهاي مخاطره آميز مشغول بكار ميباشند.

-2 مديريت اجرايي پسمانده  : شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسِئول برنامه ريزي ، ساماندهي ، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، http://vch.qums.ac.ir

بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه كه مسئوليت واحدها، مؤسسات ، كارگاه ها ي

مشمول اين قانون به شرح زير را دارا مي باشد:

الف - شهرداري ها، بخشداري ها و دهياري هاا:به عنوا ن مدير اجرايي كليه پسماندهاي عادي ، كشاورزي، و نيز مدير اجرايي پسماندهاي ويژه پس از تبديل آن به پسماند عادي و قرارگيري آن در خارج از واحد توليد پسماند، از معابر، گذر راه ها و خيابان ها قلمداد مي گردند.

ب  - كارفرمايان كارگاه ها، كارخانجات، شركت ها ي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي و مديران شهرك هاي صنع تي، به عنوا ن مدير اجرايي پسماند تا تبديل پسماند صنعت ي و ويژه ، ب ه پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي شهرداري، بخشدار ي ها ، دهياري ها قلمدادمي گردند.

ج  - مدير ارشد بيمارستان ها، مركز بهداشتي درماني، آزمايشگاه هاي تشخيص طبي ، مراكز تحقيقات و خدمات پزشكي و پيراپزشكي و ساير مراكز مشابه، به عنوان مدير اجرايي پسماندهاي ويژه توليدي و يا تبديل پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني ) به پسماند عادي و تحويل آن به عوامل اجرايي شهردار ي ها، بخشدار ي ها و دهياري ها قلمداد ميگردند.

http://vch.qums.ac.ir

تبصره : در صورت دفع پسماند توسط واحدهاي موضوع جزء ب و ج اين بند مسئوليت استقرار ضوابط و معيارهاي اين دستورالعمل

جهت تأمين سلامت شاغلين در مراحل دفع نيز بعهده آنان خواهد بود.

د -  مديران ارشد وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و خصوصي، نهادها، هتل ها، اماكن عمومي، تفريحي، ورزشي، فرهنگسراها، مراكز آموزشي، ترمينال ها، فرودگاه ها، اماكن و مجتمع ه اي مسكوني به عنوان مدير اجرايي پسماندهاي توليدي در داخل اماكن تحت مديريت خود و تحويل آن به عوامل اجرايي شهردار يها، بخشداري ها، دهياري ها قلمداد ميگردند.

-3 عمليات پاك سازيي : منظور كليه عمليات بر روي محيط آلوده به پسماندها است كه به صور ت جمع آوري در مخازن و بشكه ها،

سوزاندن، خنثي سازي، متعادل سازي، تميزكاري يا سايرفرآيندهاي ماشيني يا دستي كه براي حذف پسمان د انجام مي گيرد تا

منجر به ايمن شدن محل براي جامعه و محيط گردد.

-4 آلودگي زدايي : منظور زدودن آلودگي از عوامل اجرائي پسماندها و تجهيزات مربوطه تا حد مورد نياز است تا از بروز

عارضه، بيماري و صدمه به آنان جلوگيري گردد.

-5 محل عمليات مخاطره آميز : منظور كليه مكان هاي دائم يا موقتي است كه عمليات مرتبط با جمع آوري، حمل ، جابجايي با دست، حمل و نقل با وسايل نقليه موتوري و غير موتور ي، بازيافت، پردازش، انبار و دفع پسماندهاي مخاطره آميز در آن انجام م يگيرد.

-6 عادي سازي پسماندها : منظور كليه عملياتي است كه بر روي پسماند ويژه انجام م يگردد تا پسماند عادي محسوب گردد.

-7 ع وامل مخاطره آميز : منظور كليه عوامل تهديدكننده سلامت اعم از مواد شي ميايي، عوامل بيولوژيك بيماري زا مي باشد كه حداقل يك مطالعه علمي وجود مسموميت حاد يا مزمن در افراد در مواجهه با آن را گزارش نموده باش د . بنابراين كليه عوامل سرطان زا، عوامل سمي يا خيلي سمي، و نيز عوامل داراي سم ي تبرا ي توليد مثل، عوامل محرك، خورنده، سوزانده، حساس كننده، سموم كبدي و كليوي، سمي تبر اي دستگاه عصبي (اعصا ب)، عوامل اثرگذار بر سيستم خون ساز، عوامل آسيب زا به ريه، پوست، چشم، غشاء  موكوسي، و نيز ساير مخاطرات تهديدكننده سلامت شامل عوامل زيان آور فيزيكي مانند استرس هاي گرمايي و سرمايي خارج از حد مجاز در اين گروه قرار ميگيرند.

-8 پسماند مخاطره آميز :مهم ترين ضايعات مخاطره آميز به شرح جدول زير م يباشد:

رديف عنوان كليه پسماندهاي بازل شامل كدهاي زير :

ب - الحاقيه به پسماندهاي بازل شامل كدهاي :

كليه پسماندهاي حاوي ميكروارگانيسم هاي فعال و نيمه فعال شامل :

الف - لجن تصفيه خانه هاي فاضلاب و لجن

چاه هاي فاضلاب

ب - مربوط به فرآيند هاي بيولوژيك صنعتي

* فهرست معرفي كد پسماندهاي بازل در ضميمه دستورالعمل آمده است.

-9 خطر آني براي حيات و سلامتي

منظور غلظتي از ماده سم ي ، خ ورنده يا ماده خفه كننده در هواست كه تهديد فور ي براي حيات محسوب شده و يا توانا يي هاي فرد را براي ترك محيط آلوده مختل مينمايد.

-10 كمبود اكسيژن : منظور غلظت اكسيژن در حدي است كه فرد نياز به استفاده از ماسك تنفسي هوا رسان دارد . به عبارت ديگر در 19 درصد در / صورتي كه غلظت اكسيژن هواي تنفسي به كمتر از 5 واحد حجم تنزل يابد كمبود اكسيژن اعلام ميگردد.

-11 حد تماس شغل ي : منظور متوسط غلظت يا ميزاني از عوامل زيان آور در محيط كار است كه چنانچه شاغلين در 8 ساعت كار

روزانه و40 ساعت كار در هفته به طور مستمر و روز به رو ز در مواجهه با آن قرار گيرند پيش بيني م ي گردد عارضه نامطلو ب يا بيماري دروي و اقع نگردد . بنابراين حد تماس شغلي حد مجاز مواجهه شاغلين با عوامل زيان آور محيط كار مي باشد . حد مجاز

عوامل زيان آور شيميايي و عوامل زيان آور فيزيكي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مندرج در كتاب حدود

تماس شغلي عوامل بيماري زا ملاك ارزشيابي عوامل محيطي تهديد كننده سلامت شاغلين ميباشد.

-12 تيم واكنش در شرايط اضطرا ر : براي كنترل عمليات نشت يا انتشار عوامل مخاطره آميز ناشي از پسماندها انتخاب مي گردند .

اعضاء تيم مزبور در زمان انتشار و يا نشت عوامل مخاطره آميزوارد عمل شده و آن را كنترل مي نمايد و موجب توقف

رويداد/حادثه مي گردند منظور از اين تيم، گروه اطفاء حريق نبوده گرچه م يتواند در مجموعه ايمني، واحدي در كنار آن باشد.

-13 ا يستگاه بهگر:منظور واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتي است كه در كارگاه ، م ؤسسه يا واحد توليد / بازيافت / پردازش يا دفع

20 نفر شاغل تشكيل م يگردد. - پسماندها داراي 50

-14 بهگر: فرد منتخب از بين شاغلين است كه پس از طي دوره هاي آموزشي تئوري و عملي مطابق با برنامه وزارت بهداشت، درمان و ،( PHC ) آموزش پزشكي توانايي ارائه خدمات بهداشتي اوليه كمك هاي اوليه و همكاري و مشاركت در ارائه خدمات بهداشت حرفه اي و طب كار را دارا ميباشد.

-15 خانه بهداشت كارگر ي : منظور واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتي است كه در كارگاه، مؤسسه يا واحد توليد / بازيافت /

50 نفر شاغل ايجاد مي گردد. - پردازش يا دفع پسماندها داراي 500

-16 مسِئول خانه بهداشت كارگر ي : منظور كاردان / كارشناس بهداشت حرفه اي، و يا بهداشت يار كار است كه پس از طي

دوره هاي آموزشي - توجيهي به عنوان مسئول ارائه خدمات بهداشتي اوليه، كمك هاي اوليه و بهداشت حرفه اي و هماهنگي براي

ارائه خدما ت طب كار را به كليه شاغلين بالاخص عوامل اجرايي پسماندها دارا م يباشد.

-17 مركز بهداشت كار: منظور واحد ارائه دهنده خدمات بهداشتي است كه در كارگاه /مؤسسه يا واحد توليد / بازيافت/ پردازش يا دفع پسماندها داراي 500 نفر شاغل يا بيشتر، ايجاد ميگردد.

-18 مدير مركز بهدا ش ت كار: منظور كارشناس بهداشت حرفه اي است كه پس از طي دوره هاي آموزشي- توجيهي ق ابليت هدايت و اجراي برنامه هاي بهداشت حرفه اي و طب كار را به عوامل اجرايي پسماندها دارا ميباشد.

واحدهايي كه :(HSE) -19 و احد بهداشت، ايمني و محيط زيست به منظور يكپارچه سازي مد يريت هاي ايمني ، سلامت و محيط

زيست در واحدهاي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات بدون د ر نظر گرفتن بعد كاركنان تشكيل ميگردد.

-20 برنامه سلامت ، ايمني و بهداش ت : مجموعه مدون از برنامه بهداشت حرفه اي و مراقبت هاي بهداشتي درماني شاغلين است

كه مشتمل بر سرفصل هاي زير م يباشد:- تعيين مسئوليت ها در رابطه با سلامت، ايمني و بهداشت.

- برنامه جامع آموزش سلامت، ايمني و بهداشت

- برنامه مراقبت هاي پزشكي

- ضوابط و معيارهاي ايمني و بهداشت عمليات اجرايي و روش هايي استقرار آن براي تأمين سلامت و ايمني و بهداشت

عوامل اجرايي - تعيين فصول مشترك بين برنامه عمومي و فعاليت هاي اختصاصي سلامت، ايمني و بهداشت - در صورت انجام فعاليت هاي خاص مانند حفاري در هنگام دفع، تدوين روش ها يي ايمن براي جلوگيري از مخاطرات تهديدكننده سلامتي

- برنامه مدون براي پيمانكاران و زيرمجموعه آن ها

- در صورت وجود عوامل مخاطره آميز، برنامه واكنش در شرايط اضطرار و برنامه پاك سازيي و آلودگي زدايي

مبحث دوم: مسئوليت ها و برنامه ريزي

ماده 2: مديريت اجرايي پسماندها مسئول اجراي اين دستورالعمل مي باشند و موظفند گزارش ساليانه فعاليت خود را به مركز بهداشت

شهرستان ذي ربط تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ارسال نمايند.

ماده 3: مديريت هاي اجرايي كل يه واحدهاي توليد، بازيافت، پردازش، انبار و دفع پسماندها بايد نسبت به تدوين برنامه سلامت، ايمني و بهداشت شاغلين پسمانده ا (منطبق بر اجزاء بند 19 ماده 1 اين دستورالعمل) اقدام نمايند و برنامه مزبور بايد قابل دسترس و در اختيار كليه ذي نفعان شامل سرپرستان، شاغلين پسماندها، پيمانكاران و همچنين بازرسان بهداشت كار و در صورت درخواست در اختيار ساير مراجع ذي صلاح قرار گيرد.

ماده 4: مديريت اجرايي موظف است، برنامه سالانه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي تحت نظارت خود ر ا بر اساس مستندات ذيل تهيه و تدوين نمايد:

-1 شناسايي و تعيين احتمال خطر براي سلامت، ايمني و بهداشت در هر يك از مشاغل موجود

-2 برنامه آموزشي و بازآموزي سلامت ، ايمني و بهداشت شاغلين

 -3 وسايل حفاظت فردي مورد استفاده شاغلين به تفكيك نوع شغل آن ها

-4 ضوابط و برنامه انجام مراقبت هاي پزشكي شامل معاينات شغلي و نوع معاينات به تفكيك هر شغل

-5 برنامه پاي ش (مونيتورينگ) ه وا و پايش فردي مشتمل بر روش هايي فني نمونه برداري محيطي و وسايل و تجهيزات مورد

نياز، روش هايي نگهداري ، كاليبراسيون دستگاه هاي مربوطه، نوع و دفعات پايش

-6 برنامه حفاظت شاغلين در مرحله پاك سازيي محل ضايعات

-7 برنامه حفاظت شاغلين در مرحله آلودگي زدايي

-8 در صورت وجود عوامل مخاطره آميز ، برنامه واكنش در شرايط اضطرار

-9 روش هايي ورود به فضاهاي بسته

-10 روش هايي حفاظت شاغلين در برنامه ايجاد موانع جهت جلوگيري از گسترش آلودگي

-11 ارزشيابي برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي و تعيين اثربخشي برنامه

تبصره : مديريت اجرايي موظف است در جهت بهبود و ارتقاء برنامه به صورت حداقل سالي يك بار برنامه را مورد بازنگري قرار

دهد.

ماده 5: مديريت اجرايي پسماندها موظف است برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماندها را به اطلاع كليه عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زيرمجموعه پيمانكاران برسانند به نحوي كه افراد درگير در عمليات پسماندهاي مخاطره آميز از ماهيت ، سطح و ميزان احتمال مواجهه با پسماندها آگاه باشند.

عوامل اجرايي پسماندها، پيمانكاران و زيرمجموعه آن ها كه در خارج از محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز كار مي كنند

مشمول اين ماده نمي گردند.

مبحث سوم :پايش و كنترل محيطي

ماده 6:مديريت اجرايي پسماندها موظف است در محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز براي تشخيص و تعيين مقدار عوامل

مخاطره آميز پايش محيطي برقرار و اطمينان حاصل نمايد كه عوامل مخاطره آميز تحت كنترل بوده و ميزان مواجهه عوامل

اجرايي خارج از محدوده حد مجاز تماس شغلي مصوب وزارت بهداشت، دزمان و آموزش پزشكي نمي باشد.

ماده 7: مديريت اجرايي پسماندها موظف است با روش هايي مناسب فني و مهندسي عوامل مخاطره آميز را كنترل نموده به نحوي كه

عوامل اجرايي پسمان دها به هيچ وجه در مواجهه با سطوح خارج از محدوده مجاز تماس شغلي قرار نگيرند.

ماده 8: در عمليات پاك سازيي، آلودگي زدايي به طور كلي در محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز مديريت اجرايي موظف است قبل از ورود عوامل اجرايي پسماندها به محل ، پايش هوا براي تعيين تعيين غلظت آلاينده ها و تعيين سطوح مواجهه شغلي و در ،IDLH

مواردي كه مواجهه با عوامل يا شرايط مخاطره آميز نظير وجود مواد قابل اشتعال در هوا و كمبود اكسيژن پيش بيني مي گردد را

انجام دهد.

يا مواد قابل IDLH تبصره : در مواردي كه احتمال وجود شرايط اشتعال در هوا وجود دارد و يا در صورت ي كه نشانه هايي از وجود غلظت عوامل مخاطره آميز در سطوحي خارج از محدوده تماس شغلي ديده مي شود بايد پايش محيطي در مواقع و شراي ط انجام گيرد:

-1 در زمان شروع به كار در محل هاي مختلف عمليات پسماندهاي مخاطره آميز

-2 در مواقعي كه آلاينده هاي ناشناخته ا ي به طور دستي جابجا يا محل ميشوند.

-3 در شروع عمليات در بخش هاي مرتبط با مخازن حاوي مواد قابل انفجار

-4 در هنگامي كه شاغلين ، مخازن يا بشكه هاي آسيب ديده را جابجا مي كنند و يا احتمال جاري شدن موادشيميايي

مخاطره آميز در سطح زمين و جمع شدن آن صورت بركه وجود دارد.

ماده 9:پس از عمليات پاك سازي و آلودگي زدايي در محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز (به عنوا ن مثال پاك سازي و حذف آلودگي از خاك ، آب هاي سطحي يا مخازن ) مديريت اجرايي موظف است حداقل 25 % از عوامل اجرايي پسماندها را به عنوان شاغلين با ريسك بالا به صورت تصادفي جهت تعيين ميزان مواجهه آنان با عوامل زيان آور تحت آزمايش و پايش ها ي بيولوژيكي قرار دهد و چنانچه مشخص گردد كه مواجهه بيش از حدود مجاز است ، بايستي كليه عوامل اجرايي پسماندها كه امكان تماس شغلي در آنان وجود داشته است مورد آزمايش قرار دهد.

هزينه ها و مسئوليت اجرا ي اين آزمايشات به عهده مديريت اجرايي پسماندها است.

مبحث چهارم :تجهيزات حفاظت فردي

ماده 10 : مديريت اجرايي پسماندها موظف است تجهيزات حفاظت فردي متناسب با نوع پسماند را براي محافظت تمامي عوامل اجرايي پسماندها در مراحل توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي ، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها تأمين نمايد.

تبصره 1: تجهيزات حفاظت فردي مورد استفاده عوامل اجرايي پسماندها بايستي داراي تأييديه هاي لازم از سازمان هاي ذي ربط از

جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

تبصره 2: انتخاب تجهيزات حفاظت فردي بايستي ت وسط متخصصين بهداشت حرفه اي صورت گرفته و برا ي افرادي كه

داراي محدوديت هاي پزشكي هستند متخصص ين مزبور اين انتخاب را بايد، با مشورت متخصصين طب كار انجام دهند.

ماده 11 : مديريت اجرايي موظف است برنامه استفاده از تجهيزات حفاظت فردي عوامل اجرايي پسماندهاي تحت پوشش خود را ، به

عنوان قسمتي از برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي ، بر اساس اصول زير تدوين نمايد:

١- ارزيابي خطرات موجود يا بالقوه در كانون ها ي مواجهه با عوامل مخاطره آميز و انتخاب تجهيزات حفاظت فردي بر

اساس نوع خطرات موجود.

٢- قابليت ها و محدوديت هاي تجهيزات ح فاظت فردي انتخاب شده در انطباق با تأمين حفاظت فردي شاغلين

٣- روش هايي نظافت و نگهداري تجهيزات حفاظت فردي

٤- آلودگي زدايي و دفع تجهيزات حفاظت فردي علي الخصوص

در مورد عوامل اجرايي پسماندهاي ويژه ، پزشكي و مخاطره آميز

٥- ارزيابي تناسب تجهيزات حفاظت فردي مورد استفاده با خصوصيات جسمي عوامل اجرايي پسماندها

٦- ارائه آموزش هاي لازم در زمينه به كارگيري صحيح تجهيزات حفاظت فردي

٧- بازرسي و كنترل تجهيزات حفاظت فردي قبل از استفاده ، در طول مدت استفاده و پس از استفاده از تجهيزات حفاظت

فردي با روش هاي مناسب جهت اطمينان از سالم بودن آنها.

٨- بررسي و تعيين ميزان اثربخشي تجهيزات حفاظت فردي بكار گرفته شده به منظور اعمال اصلاحات لازم.

مبحث پنجم: آموزش و بازآموزي

ماده 12 : مديريت اجرايي پسماندها موظف است امكانات لازم براي آموزش و بازآموزي عوامل اجرايي پسماندها در زمينه هاي زير را فراهم آورند:

-1 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با مسئول/مسئولين ايمني و بهداشت و جانشين آن هاا در واحد ذي ربط

-2 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با مخاطرات تهديدكننده سلامت كه در واحد ذي ربط وجود دارد.

-3 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با وسايل حفاظت فردي و نحوه استفاده و نگهداري صحيح آن ها.

-4 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با دستورالعمل انجام كار سالم و ايمن به نحوي كه شاغلين بتوانند با حداقل احتمال بروز خطر

وظايف كاري خود را به انجام رسانند.

-5 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با استفاده صحيح و مناسب از دستگاه ها، تجهيزات، ابزار كار و سيستم هاي كنترل عوامل زيان آور

-6 آشنايي عوامل اجرايي پسماندها با قوانين، مقررات و ضوابط مراقبت هاي پزشكي و نيز شناخت علائم و نشانه هايي از بيماري كه ميتواند معرف مواجهه بيش از حد فرد با مخاطرات باشد.

-7 آشنايي عوامل اجرايي پسمانده ا با مقررات مرتبط : وسايل حفاظت فردي ، پايش محيطي، جابجايي و حمل دستي و ماش يني

مخازن و بشكه ها

-8 آشنايي عوامل اجرايي پسمانده ا با برنامه سلامت، ايمني و بهداشت

ماده 13 : كليه عوامل اجرايي پسماندها در بدو خدمت بايد حداقل يك دوره آموزش تئوري 24 ساعته را در زمينه موضوع ماده 12

گذرانده و حداقل يك روز كار عملي در محيط كاري را تحت نظارت مربيان آموزشي با تجربه، طي نمايند.

تبصره : طي دوره هاي آموزشي موضوع اين ماده حداقل در شش ماهه اول شروع بكار عوامل اجرايي پسماندها اجباري است.

ماده 14 : عوامل اجرايي پسماندها كه در مواجهه با عوامل مخاطره آميز قرار دارند ونيز عو ا مل اجرايي پسماندها كه در طي كار مجبور به استفاده از ماسك تنفسي مي باشند بايستي علاوه بر گذراندن دوره آموزشي موضوع ماده 13 اين آيين نامه ، 16 ساعت آموزش تئوري و 2 روز كار عملي در زمينه روش ها ي ايمن پاك ساز ي، آلودگي زدايي ، اقدامات ايمن در مواجهه با عوامل مخاطر ه آميز و چگونگي واكنش در شرايط اضطرار را طي نمايند.

ماده 15 : كليه سرپرستان و مديراني كه مسئول نظارت مستقيم بر فعاليت شاغلين پسماندها مي باشند بايد حداقل 8 ساعت آموزش

تئوري و 1 روز كار عملي را در زمينه برنامه " سلامت ،ايمني و بهداشت"، چگونگي آموزش شاغلين، ب ر نامه وسايل حفاظت فردي، برنامه مقابله با انتشار آلودگ ي، روش ها و فنون پايش خطر را طي نمايند.

ماده 16 : كليه عوامل اجرايي و مديريت اجرايي پسماندها بايستي در دوره هاي بازآموزي سالانه حداقل به مدت 8 ساعت در زمينه

14 و 15 را طي ، موضوعات مطروحه حسب مورد در مواد 12 نمايند.

ماده 17 : كليه دوره هاي آموزشي و بازآموزي موضوع ماده 12 اين آئين نامه بايد در آموزشگاه ها ي بهداشت حرفه اي مو ر د تأييد معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي ذي ربط اجر ا و براي عوامل اجرايي و مديران و سرپرستاني كه دوره هاي آموزش 14 و 15 را با موفقيت طي ، تئوري و عملي موض وع مواد 13 نموده اند، گواهي آموزشي صادر نمايند . اشتغال افراد فاقد

گواهينامه هاي مذكور در عمليات مرتبط با پسماندها ممنوع ميباشد.

تبصره 1 : تا تشكيل آموزشگاه ها ي بهداشت حرفه اي مديريت اجرايي پسماندها موظف به برگزاري دوره هاي آموزشي و

بازآموزي موضوع اين دستور العمل بوده و براي تدريس در دوره هاي آموزشي از مربياني استفاده خدمتي به عمل آورد كه در

موضوعات مورد تدريس صلاحيت آموزشي آنان را معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي ذي ربط تأييد نموده باشد.

تبصره 2 : تا ابلاغ دستورالعمل تاسيس آموزشگاه ها ي بهداشت حرفه اي از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي، مركز بهداشت شهرستان ذي ربط (تابعه معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي ذي ربط) موظف به بررسي و در صورت

كسب صلاحيت ، تاييد دوره هاي آموزشي و بازآموز ي موضوع اين ماده ميباشد.

ماده 18 : در صورت كسب تأييديه از طرف معاونت بهداشتي دانشگاه /دانشكده علوم پزشكي ذي ربط ، سازما ن ها، مؤسسات

دولتي و ن يمه دولتي براي عوامل اجرايي تحت پوشش خود ميتوانند آموزش ها ، و بازآموز ي هاي موضوع اين دستورالعمل را اراِيه نمايند.

مبحث ششم :جابجايي و حمل و نقل پسماندها

ماده 19 : پسماندهاي مخاطره آ م يز و و يژه كه به طور دستي يا ماشيني حمل و نقل مي شوند، بايستي برچسب گذاري و دفع آن ها با شرايط ذيل صورت پذيرد:

الف. مشخصات بر روي بشكه و مخازن كه در طي پاك ساز ي استفاده مي شوند و نيز محتواي اين مخازن، به گونه اي برچسب

گذاري شود كه با مقررات و دستورالعمل ها ي صادره از سوي وزارت بهداشت ، د رمان و آموزش پزشكي و سا ير سازمان ها ي

ذي ربط منطبق باشد.

ب. درهنگام عمليات، مخازن و بشكه ها بايستي مورد بازرسي قرار گرفته واز سالم بودن آن ها قبل از حركت اطمينان حاصل نمود .

چنانچه به د ليل شر ايطي (از قبيل دفن در زمين، قرار گرفتن در پشت يا روي ساير مخاز ن) امكان بازرسي فراهم نيست ابتدا بايستي اين مخازن در مكان قابل دسترسي براي بازرسي قرار داد و سپس به محل مورد نظر منتقل نمو د . بشكه ها و مخازني كه برچسب گذاري نشده اند، بايد تا زمان مشخص شدن محتويات آن ها ، به عنوان عوامل مخاطره آميز قلمداد گردند.

به طور كلي عمليات بر روي اين نوع پسماندها بايستي به گونه اي سازماندهي شود كه نياز به حمل و نقل و جابجايي به

حداقل ممكن كاهش يابد.

ج. تمام عوامل اجرايي پسماندها كه در عمليات حمل و جابجايي بكار گرفته مي شوند ب ايستي از مخاطرات موادي كه در داخل بشكه ها و مخازن وجود دارد آگاه شوند و هشدارهاي لازم به آن ها داده شود.

د. در كنار بشكه ها و مخازن مواد بازيافتي ، ب ايد موادي نظير مواد جاذب مناسب يا سيستم هاي مكنده قابل حمل قرار گ يرد تا در مواقع نشتي يا پارگي اين مخازن امك ان جمع آوري مواد وجود داشته باشد.

ه. در مكان هايي كه امكان نشت و ر يخته شد ن مواد مخاطره آميز بر زمين وجود دارد بايستي در برنامه سلامت، ايمني و بهداشت عوامل اجرايي پسماندها، راه هاي مقابله با مواجهه افراد منظور و اجرا گردد. و. مخازن و بشكه هاي حاوي مواد مخاط ره آميز كه در اثر پارگي يا وجود نشتي غير قابل استفاده گرديده اند بايستي پس از قرارگيري در پوشش يا مخازن سالم جمع آوري و يا جابجا شوند.

ز. وسايل اطفاء حريق متناسب با نوع مواد قابل احتراق مطابق با مقررات آتش نشاني براي كنترل به هنگام و سر يع حريق بايد در

دسترس و آماده وجود داشته باشد.

ماده 20 : در صورت نياز به باز كردن مخازن و بشكه هاي حاوي مواد مخاطره آميز نكات زير بايد مورد عمل قرار گيرد:

الف. در صورت نياز از سيستم حفاظت تنفسي مناسب استفاده گردد.

ب. كليه شاغلين كه وظيفه اي در ارتباط با عمليات باز كردن مخازن ندارند، بايستي در فاصله اي ايمن از مخازن و بشكه ها يي كه باز خواهند شد قرار گيرند.

ج. چنانچه شرايط كار به گونه اي است كه در نزديكي يا مجاورت بشكه ها و مخازني كه درب آن ها باز خواهد شد، ش  اغلين ديگري مشغول به كار هستند ، استفاده از حفاظ ها ي مناسب براي آنان ضروري است.

د. در شرايط خاص ، و سايل پايش و كنترل ونيز وسايل اطفاء حريق بايستي در پشت موانع مقاوم در برابر انفجار قرار گيرند.

ه. در صورت امكان وجود بخارات يا گازهاي قابل اشتعال بايستي كليه تجهيزات حمل و نقل اين مواد و ابزار دستي از نوع ضد جرقه باشد.

ز. براي باز كردن مخازن و بشكه هاي تحت فشار بايد قبل از باز كردن آن ها، علاوه بر كاهش فشار داخل اين مخازن تا حد ايمن ، از حفاظ مناسب بين شاغل و مخازن / بشكه ها براي جلوگيري از صدمه به افراد استفاده شود.

ماده 21 : كليه تجهيزا ت ، وسايل و ابزار حمل و نقل و جابجايي دستي و ماش يني بشكه ها و مخازن بايستي سالم، متناسب با نوع

كار انتخاب گردد.

ماده 22 : در محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز ساير شاغلين غير مرتبط نبايد توقف و يا به كار بپردازند و بايستي از منطقه

انتقال تا حد امكان دور باشند.

ماده 23 :جهت آگاهي سايرين، وسايل هشداردهنده ديداري و شنيداري بايد در دسترس عوامل اجرايي پسماندهاي قابل انفجار

قرار گيرد.

ماده 24 :قبل از بارگيري مخازن و بشكه ها به داخل كاميون ها بايد مشخصات، ويژگي ها و طبقه محتواي مخازن و بشكه ها بر روي آن ها برچسب گذاري شده و كد بندي گردد.

ماده 25 : براي بارگيري ، محل نگهداري مخازن و بشكه ها با يستي از طريق راه هايي با عرض مناسب قابل دسترس باشند.

ماده 26 : چنانچه براي انباشت مواد از مخازني مانند تانكر استفاده مي شود رعايت كليه مقررات مرتبط با كار در مخازن بسته در مورد عوامل اجرايي پسماندها نيز الزامي است.

ماده 27 : در كليه مراحل جابجاي ي و حمل دستي بار لازم است مقررات، اصول و ضوابط ارگونومي رعايت گردد.

مبحث هفتم :آلودگي زدايي

ماده 28 : روش هاي اجرايي براي تمام مراحل آلودگي زدايي به شرح زير بايد تدوين و اجرا گردد:

-1 روش هاي اجرايي آلودگي زدايي بايستي قبل از شروع به كار به كليه عوامل اجرايي به صورت تئوري و عملي

آموزش داده شود.

-2 روش هاي اجرايي آلودگي زدايي بايد به گونه اي عملي گردد كه تماس عوامل اجرايي با مواد مخاطره آميز به حداقل

رسيده و آلودگي آنان و تجهيزاتي كه با آن كار مي كنند به حداقل ممكن كاهش يابد.

-3 كليه شاغليني كه از منطقه آ لوده خارج م ي شوند بايد با روش هاي مناسب استاندارد ، از آنان رفع آلودگي گردد .

البسه و ساير وسايل حفاظت فردي و تجهيزاتي كه از اين منطقه خارج مي شوند بايستي به طور مناسب آلودگي زدايي

يا دفع گردند.

-4 پايش روش هاي اجرايي آلودگي زدايي بايستي براي ارزيابي و تعيين مي زان اثربخشي اين روش ها، توسط مسئول ايمني

و بهداشت صورت پذيرد. در صورتي كه اين روش ها اثربخشي لازم را ندارند، بايستي سريعاً نسبت به اصلاح

فرآيند و رفع نواقص اقدام شود.

-5 آلودگي زدايي بايد در محلي انجام گيرد كه امكان مواجهه شاغلين و تجهيزات آلوده نشده با شاغلي ن و تجهيزات آلوده

شده به حداقل ممكن كاهش يابد.

-6 تمام تجهيزات و مواد شيمياي ي (حلال ها ) ك ه براي عمليات آلودگي زدايي استفاده م ي شوند بايدبطور مناسب جمع

آوري، خنثي و دفع گردند.

-7 در صورتي كه امكان آلودگي زدايي يا شستشوي تجهيزات با حفظ اثربخشي آن ها وجود دارد مي توانند مجدد اً" مورد

استفاده قرار گيرند. در غ ير اين صورت بايد وسا يل جديد جايگزين آن ها شود.

-8 در صورت ي كه البسه قابل نفوذ ، با مواد مخاطره آميز آغشته گردد، بايد فوراً آن ها را از تن خارج و بلافاصله فرد

دوش بگيرد، لباس مزبور قبل از خارج شدن از محل كار بايد آلودگي زدايي يا دفع شوند.

-9 خارج كردن تجهيزات حفاظت فردي از محل كار توسط افرادي كه مسئوليتي در اين زمينه ندارند ممنوع ميباشد.

در صورت ي كه آلودگي زدايي و شستشو ي تجهيزات حفاظت فردي در داخل واحد عملياتي پسماندها تحت كنترل مسئول /مسئولين

ذي ربط صورت مي گيرد، و جود ف ضاي كافي و تجهيزات مناسب الزامي است ، و د ر صورتي كه وظيفه شستشوي تجهيزات حفاظت فردي به شركت هاي پيمانكاري واگذار شده است مديريت اجرايي موظف است اطلاعات لازم را در زمينه مخاطرات تهديدكننده سلامتي را در اختيار آنان قرار دهد.

مبحث هشتم :شرايط اضطرار

ماده 29 : مديريت اجرايي پسماندها بايد روش ها ي اجرايي براي شناسايي، احتمال وقوع و مقابله با شرايط اضطرار را به منظور

پيشگيري و كاهش اثرات ناشي از اين شرايط را براي عوامل اجرايي پسماندها ايجاد نموده و برقرار نگه دارد.

ماده 30 :مديريت اجرايي پسماندها بايستي متناسب با شرايط اضطراري شناسايي شده برنامه مقابله با آن ها را تهيه نمايد و در

اين برنامه بايستي مشتمل بر نقشه كلي ، محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز، نقاط مستعد شرايط اضطرار همراه با محل استقرار

شيرهاي آتش نشاني و... شرح وظايف و مسئو ليت هاي كليدي در شرايط اضطر ار (هماهنگ كننده عمليات )، روش هاي تخليه كاركنان از نقاط بحراني، كمك هاي اوليه، لوازم و تجهيزات حفاظت فردي، فواصل زماني تمرين مقابله با شرايط اضطرار ، تست ها ي ادواري، سيستم هاي هشداردهنده، سيستم هاي اطلاع رساني، برنامه تعميرات و بازرس هاي ادواري تجهيزات مقابله با شرايط اضطرار باشد.

ماده 31 : مديريت اجرايي پسماندها بايستي در برنامه مقابله با شرايط اضطرار چگونگي حفاظت اعضاء تيم واكنش در شرايط

اضطرار را تدوين و تمهيدات لازم براي حفظ سلامت، ايمني و بهداشت تيم مذكور را تأمين و تضمين نمايد.

ماده 32 :مديريت اجرايي پسماندها بايستي هر زمان كه لازم باشد  روش هاي اجرايي واكنش در شرايط اضطرار را مورد بازنگري و تجديد نظر قرار داده و به طور ادواري روش هاي مقابله را به صورت تمريني اجرا نمايند.

مبحث نهم:مراقبت هاي پزشكي

ماده 33 : مديريت هاي اجرايي پسماند مكلفند نسبت به انجام معاينات شغلي (قبل از استخدام، ادواري و اختصاصي ) كليه عوامل اجرايي پسماندها به طور سالانه مطابق با دستورالعمل هاي صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام نمايند.

ماده 34 : مديريت اجرايي پسماندها موظف است جهت انجام معاينات شغلي حداقل اطلاعات زير را در اختيار تيم سلامت شغلي

(داراي مجوز ارائه خدمات طب كار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) قرار دهند:

1. شرح شغل هر يك از مشاغل موجود در كارگاه مرتبط با مواجهه هاي شغلي

2. ميزان مواجهه عامل اجرايي پسماند با عوامل زيان آور

3. شرح كامل وسايل حفاظت فردي مورد استفاده در هر شغل

4. ساير اطلاعات مورد نياز در رابطه با سلامت عوامل اجرايي

پسماندها

ماده 35 :مديريت اجرايي پسماند ه ا موظفند پرونده پزشكي كليه عوامل اجرايي پسماندها را در محل مناسب ضبط و در صورت

درخواست، يك نسخه از اطلاعات مورد نياز را در اختيار بازرسين بهداشت كار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار دهند.

تبصره : ضوابط نگهداري و جابجا يي پرونده هاي پزشكي عوامل اجرايي پسماندها مطابق با ضوابط ابلاغي از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.

مبحث دهم :تأسيسات و تسهيلات بهداشتي

ماده 36 : مديريت اجرايي پسماندها موظف است حداقل شدت روشنايي را در محل كار به شرح جدول ذيل تأمين نمايد.

جدول حداقل ميزان روشنايي مورد نياز بر حسب لوكس رديف منطقه عمليات يا نوع عمليات لوكس

1 مناطق عمومي محل عمليات پسماندها 70

2 مناطق حفاري و پسماندها، راه هاي ورودي، مناطق انبار فعا ل ، سكوهاي بارگيري، محل سوختگيري و سرويس 100

3 داخل ساختمان: انبارها، كريدورها، راهروها و خروجي ها 150

4 تونل ها، مناطق عمومي كار زيرزميني و معدن كاري 150

5 كارگاه هاي عمومي مانند اتاق ها ي تجهيزات مكانيكي و

الكتريكي انبارهاي سربسته فعال، ناهارخوري و داخل

توالت ها و كارگاه ها، اتاق رختكن و استراحت 150

6 ايستگاه امداد پزشكي، درمانگاه و ادارات 300

ماده 37 : مديريت اجرايي موظف است در محل عمليات پسماندها (انباشت، آماده سازي، بارگيري، پردازش و دفع پسمانده ا) منطبق با آئين نامه تأسيسات كارگاه از نظر بهداشت، تسهيلا ت بهداشتي شامل رختكن ، د وش/حمام، توالت، دستشويي ، غذاخوري و غيره را تأمين نمايد.

ماده 38 :وجود رختكن مناسب و دوش در محل عمليات پسماندهاي مخاطره آميز و محل عمليات آلودگي زدايي الزامي است.

مبحث يازدهم :مراكز مراقبت هاي بهداشتي درماني

ماده 39 : در صور ت وجود عمل يات با پسماندهاي مخاطره آميز، مديريت اجرايي موظف است نسبت به تأمين محل مناسب براي

رسيدگي به مصدومين حوادث ناشي از كار و انتقال سريع و به هنگام به نزديك ترين درمانگاه اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره - مديريت اجرايي پسماندها موظف است در برنامه سلامت ، ايمني و بهداشت، ايستگاه امداد در محل مؤسسه يا كارگاه و نيز

نحوه انتقال مصدوم به نزديك ترين درمانگاه پذيرش ارجاعات را پيش بيني و اجرا نمايد.

ماده 40 : مديريت اجرايي موظف است متناسب با برنامه هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ايجاد مراكز

بهداشت و ايمن ي شامل ايستگاه بهگر / خانه بهداشت كارگري / مركز مركز بهداشت ، ايمني و محيط زيس ت) ) HSE بهداشت كار / واحد اقدام و حداقل ماهانه ي ك بار كميته حفاظت فني و بهداشت كار را تشكيل دهد.

مبحث دوازدهم :مجازات ها

ماده 41 : متخلفان هر يك از مواد اين دستورالعمل مطابق با گز ارش كارشناسان بهداشت كار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بر حسب نوع تخلف به مجازات هاي ذيل محكوم خواهند شد:

الف - مطابق با ماده 175 قانون كار در صورت عدم اجراي برنامه مراقبت هاي پزشكي

ب -  مطابق با ماد ه 176 قانون كار در صورت عدم رعايت مقررات اين دستورالعمل، ع دم تأمين تمهيدات كنترلي ، و سايل حفاظت فردي ، آموزش و بازآموز ي وعدم تأمين ساير امكانا ت بهداشتي مندرج در اين دستورالعمل اين دستورالعمل مشتمل بر 12 مبحث در 41 ماده و 8 تبصره 1386 به تأييد وزير بهداشت، درمان و آموزش / 4 / در تاريخ 20 پزشكي رسيد و رعايت مفاد آن جهت كليه مديريت هاي اجرايي وعوامل اجرايي پسماندها الزامي است . وزارت بهداشت ، د رمان و آموزش پزشكي موظف ا ست پس از يك دوره اجرايي دو ساله با ارزشيابي اثر بخشي، آن را مورد بازنگري قرار دهد.


سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد