پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨
|
فهرست اصلی
ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]
[فراموشی رمز توسط ایمیل]
فراخوان مقالات

ثبت نظرات

اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2244
 بازدید امروز : 214
 کل بازدید : 3600928
 بازدیدکنندگان آنلاين : 3
 زمان بازدید : 0/4063
کار (خیر) اندک ، که بر آن مداومت ورزی ، از کار بسیار که از آن خسته شوی ، امیدوار کننده تر است ( حضرت علی علیه السلام )
پرورش شترمرغ


شترمرغ- ویژگی های فیزیکی ، رژیم غذایی ، رفتار و تولید مثل ، وضعی


قبل از خواندن مطلب توجه داشته باشید متن دیل با سایت گوگل ترجمه شده است جملات اصلی انگلیسی آن در کنار جملات است


 شترمرغ ها در نقاط مرکزی و جنوب آفریقا زندگی می کنند


woodlands, shrubland, and savannas, flat grasslands with scattered trees and shrubs.

شترمرغ ها در خشک ، مناطق شنی از آفریقا ، از جمله مرتع ، صحرا ، جنگل ،

 shrubland ، و savannas ،

علفزارها مسطح با درختان پراکنده و درختچه ها زندگی می کنند.


e documented relationship between ostriches and humans dates back 5,000 years to Mesopotamia and Egypt, where ostriches were raised for their feathers, eggs, skin, and meat.

ارتباط اثبات شده بین شترمرغ ها و انسان ها قدمت 5،000 سال به بین النهرین و مصر ، که در آن پرهای شترمرغ برای خود ، تخم مرغ ، پوست ، گوشت و بزرگ شده بودند.

Ostriches are still used for these purposes but are raised on commercial farms in Africa, Europe, and North America.

شترمرغ هنوز هم برای این منظور استفاده می شود اما در مزارع تجاری در آفریقا ، اروپا و شمال امریکا مطرح شده است.

Their eggs are used both as food and for decoration.

تخم مرغ خود را هر دو به عنوان غذا و برای تزیین استفاده شده است.شترمرغ هستند جانورانی که در روز فعالیت دارند ، به این معنی که آنها فعال ترین طول روز است.

They are sometimes active on moonlit nights.


آنها گاهی اوقات فعال در شب مهتابی.

They live in flocks, families and alone.

آنها در گله ، خانواده ها و به تنهایی زندگی می کنند.

The flocks can range in size from five to fifty birds and are usually found grazing with other herbivores, including antelope and zebras.

گله می تواند در اندازه از پنج دامنه به پرندگان پنجاه و معمولا در بر داشت چرا با گیاه خوار دیگر ، از جمله بز کوهی و گورخرها.

During the breeding season, flocks occupy territories of 0.8 to 6 square miles (2 to 15 square kilometers).

در طول فصل تولید مثل ، گله های اشغال سرزمین های از 0.8 - 6 مایل مربع (2 - 15 کیلومتر مربع).

Flocks often gather together, forming large groups of hundreds of birds.

گله اغلب با هم همراه جمع آوری و تشکیل گروه های زیادی از صدها تن از پرندگان.

Outside the breeding season, flocks are usually much smaller, generally two to five birds but sometimes up to ten birds.

در خارج از فصل تولید مثل ، گله معمولا بسیار کوچکتر است ، به طور کلی 4:58 پرندگان اما گاهی اوقات تا پرندگان ده.

Male ostriches are called cocks and females are hens.

شترمرغ نر و ماده به نام cocks مرغ هستند

.Ostriches take frequent sand baths, especially during dry periods, laying

together in large sandy depressions where they stir up the sand with powerful wing beats.

شترمرغ ها از حمام شن و ماسه مکرر ، به خصوص در طول دوره های خشک ، تخمگذار با هم در رکود بزرگ شنی که در آن هم بزنید تا شن و ماسه با ضربه قدرتمند بال.

They also like to take water baths, and do so frequently during the wet season when pools of water are more plentiful.

آنها همچنین می خواهم به حمام آب ، و این کار را بارها در طول فصل مرطوب زمانی که استخر از آب فراوان تر هستند.


HEADS UP تا سر


It is a myth that ostriches, when frightened, will hide their heads in a hole or bury them in the sand.

این افسانه که شترمرغ ، هنگامی که ترس ، سر خود را خواهد در یک حفره پنهان یا دفن آنها را در شن و ماسه است.

Often, when they feel they are in danger, ostriches will try to escape detection by laying flat on the ground with their necks and heads outstretched.

اغلب ، هنگامی که آنها احساس می کنند در خطر هستند ، شترمرغ سعی خواهد کرد برای فرار از ردیابی توسط تخمگذار صاف بر روی زمین با سر و گردن خود باز کرده اند.

Since the head and neck are usually a light color, they blend in well with the dirt and sand.

از آنجا که سر و گردن معمولا رنگ نور ، آنها را در ترکیب به خوبی با خاک و شن و ماسه.

From a distance, only the body is readily visible and it is believed this behavior gave rise to the myth.

از راه دور ، تنها بدن است به آسانی قابل مشاهده است و اعتقاد بر این است این رفتار به ظهور اسطوره

.The normal walking pace of ostriches is 2.5 miles per hour (4 kilometers per hour).

سرعت راه رفتن نرمال از شترمرغ 2.5 مایل در ساعت (4 کیلومتر در ساعت) می باشد.

When ostriches sense danger or are threatened, they can run at speeds of up to 45 miles per hour (70 kilometers per hour) for a few minutes and can maintain a steady speed of about 31 miles per hour (50 kilometers per hour) for thirty minutes.

وقتی که شترمرغ احساس خطر و یا تهدید به سر میبرند ، آنها می توانند در سرعت های تا 45 مایل در ساعت (70 کیلومتر در ساعت) به مدت چند دقیقه اجرا است و می تواند با سرعت ثابت در حدود 31 مایل در ساعت (50 کیلومتر در ساعت) برای حفظ سی دقیقه.

Ostrich strides can be 10 to 16 feet   3 to 5 meters.

گام های شتر مرغ می تواند 10 تا 16 فوت (3 تا 5 متر).

When running, ostriches hold their wings out for balance, especially when making sudden turns.

هنگامی که در حال اجرا ، نگهداری شترمرغ بال خود را برای از تعادل ، به ویژه هنگامی که نوبت به ساخت ناگهانی.


Ostriches شترمرغ

prefer to outrun their predators but when cornered, they will use their long and thick legs as weapons.

ترجیح می دهم به پیشی جستن شکارچیان اما زمانی که خود را در گوشه ای ، آنها را بلند و ضخیم پاهای خود را به عنوان سلاح استفاده کنید.

An ostrich"s kick is so powerful, it has been known to kill lions.

لگد شترمرغ است چنان قدرتمند ، از آن شناخته شده است برای کشتن شیران است.

Ostriches have a wide variety of vocalsounds, including whistles, snorts, and grunts.

شترمرغ دارای طیف گسترده ای از آوازی برای تلفن های موبایل ، از جمله سوت ، snorts ، وgrunts. They have a loud booming call used to announce their territory.

آنها با صدای بلند تماس پررونق برای قلمرو خود را اعلام.


Ostriches are territorial, meaning they are protective of an area they consider home and claim exclusively for themselves.

شترمرغ هستند ارضی ، به این معنی که آنها از منطقه حفاظت آنها در نظر خانه و ادعا می کنند به طور انحصاری برای خود.

Each family has its own territory, which is established by the dominant male.

هر خانواده تا به قلمرو خود ، که توسط ماهی نر غالب تاسیس شده است.

The family also has a dominant female and several other females, called minor hens.

خانواده همچنین دارای غالب زن و چندین زن دیگر ، به نام مرغ کوچک می شوند.

During the mating season, a male will show its dominance by stretching its head high and lifting its wing and tail feathers.

در فصل جفت گیری ، نر سلطه خود را با کشش بالا و سر خود را بلند کردن بال و پرهای دم خود را نشان می دهد.

Ostriches of both sexes show submission by holding their heads, wings, and tails towards the ground.

شترمرغ ها از هر دو جنس نشان دادن اطاعت خود را با نگه داشتن سر ، بالها ، دم و به سمت زمین.


When ostriches are not breeding, they usually form flocks of two to ten birds.

وقتی که شترمرغ پرورش هستند نمی کنند ، آنها معمولا پرندگان بصورت گله از دو ده تا.

(© Nigel Dennis/Photo Researchers, Inc. Reproduced by permission.)

(نایجل © دنیس / عکس محققان ، شرکت اجازه تکثیر شده توسط.)


Males and females are polygamous (puh-LIH-guh-mus), meaning they have more than one mate at the same time.

مردان و زنان چند شوهره (ع - LIH - guh - mus) ، بدین معنی که بیش از یک همسر در همان زمان.

Following mating, the dominant male will build a nest by scraping the ground or sand with his feet several times, making a shallow depression.

پس از جفت گیری، نر غالب خواهد شد لانه توسط خراش دادن زمین و یا شن و ماسه را با پاهای خود را چندین برابر ساخت ، ساخت افسردگی سطحی.

A number of females will lay their eggs in a single nest.

تعدادی از زنان خواهد تخم مرغ خود را در لانه تنها غیر روحانی.

The dominant hen is the first to lay eggs.

مرغ غالب اولین تخم است.

She will lay up to twelve eggs in the center of the nest over a three-week period.

او دراز خواهد شد تا دوازده تخم مرغ را در مرکز از لانه در طی یک دوره سه هفته ای.

The minor hens will then lay their eggs around the dominant hen"s eggs.

مرغ های کوچک خواهد شد و سپس تخم مرغ خود را در اطراف تخم مرغ مرغ غالب را فراهم میکند.

Ostrich nests usually contain thirteen to twenty eggs but can contain up to sixty eggs.

لانه شترمرغ معمولا شامل 13-20 تخم مرغ ، اما می تواند شامل بیش از شصت و تخم مرغ.

On average, one egg is 6 inches (15 centimeters) long and 5 inches (13 centimeters) wide and weighs 3 pounds (1.4 kilograms).

به طور متوسط ، یک تخم مرغ 6 اینچ (15 سانتی متر) طول و 5 اینچ (13 سانتی متر) عرض می باشد و وزن آن 3 £ (1.4 کیلوگرم وزن داشت.

Often, after all the eggs are deposited, the dominant female will discard some of the eggs laid by the minor hens.

اغلب ، پس از تمام تخم مرغ ها سپرده ، زن غالب خواهد شد بعضی از تخم گذاشته شده توسط مرغان جزئی دور انداختن.

The dominant male sits on the eggs at night and the dominant female during the day.

مرد غالب نشسته در تخم مرغ در شب و زن غالب در طول روز.

The eggs take about forty-two days to hatch.

تخم مرغ را در حدود چهل و دو روز تا تخم

. About 10 percent of the eggs will hatch and on average only one chick per nest will survive to adulthood.

حدود 10 درصد از تخم مرغ خواهد شد تخم و به طور متوسط تنها یک جوجه در هر لانه خواهد کرد تا بزرگسالی زنده بمانند.

The average lifespan of an ostrich is thirty to forty years but can be up to fifty years, both in the wild and in captivity.

طول عمر متوسط شترمرغ سی چهل سال است ، اما می تواند تا پنجاه سال ، هر دو در طبیعت و در اسارت است.


سایت های مرتبط
نظرسنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد